Club TotalEnergies Sadakat Programı KVKK Aydınlatma Metni

GÜZEL ENERJİ AKARYAKIT A.Ş olarak, siz müşterilerimizin Club TotalEnergies Sadakat Programı (“Club TotalEnergies”) kapsamında Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz.

Anayasa’dan ve diğer kanunlardan doğan özel hayatın gizliliği, kişisel temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (”Kanun”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1- Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda Club TotalEnergies kapsamında alınan ad, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi, cep telefonu, e-posta adresi, adres ve plaka bilgileri de kişisel veri niteliğindedir.

2- Amaç ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından ve tayin ettiği hizmet sağlayıcıları ya da iş ortakları vasıtası ile;

1. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
2. Club TotalEnergies kapsamındaki faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi, ilgili mevzuat gereği yükümlülüklerimizin ifa edilebilmesi,
3. Bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
4. Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
5. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
6. Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
7. Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
8. Şirket / Ürün / Hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi ve
9. Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
10. Kartsız ödeme yöntemlerinin uygulanabilmesi ve ilgili süreçlerin yönetilmesi, amaçları doğrultusunda işlenebilmektedir.

3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen hükümlere uyumlu olarak, Şirketimiz, iştiraklerimiz, bayilerimiz ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla, SMS kanalı ile ya da online platformlar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanır.

Club TotalEnergies kapsamındaki faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi, ilgili mevzuat gereği yükümlülüklerimizin ifa edilebilmesi, Club TotalEnergies'e ilişkin hizmetlerin tarafınıza ulaştırılması amaçları için; Kanun’un m.5/2(a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, m.5/2(c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması maddeleri gereğince ve 2. bölümde sayılan diğer amaçlar için ise açık rıza alınmak suretiyle sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, sadece işleme amaçları için kullanılmakta olup, ilgili mevzuatın öngördüğü süre boyunca muhafaza edilmektedir.

4- Kişisel Verilerin Muhafazası, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda Şirketimizce, ana hissedarlarımıza ve grup şirketlerimize, iştiraklerimize ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımıza sadece Kanun’da ve işbu metinde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda, Kanun’a uygun şekilde idari ve teknik tedbirler de alınarak aktarılabilecektir.

5- Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Aydınlatma metninin 2. bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz; kişisel verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve her halükarda ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin tamamlanması akabinde Şirketimiz tarafından silinmekte, erişimi kısıtlanmakta, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

6- Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanunda kişisel veri sahiplerinin hakları özetle aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7- İletişim

Kanun’da belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvurularınız için gerekli iletişim bilgileri:

Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.
Adres: Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cad. V Plaza Apt. No: 14/1 Şişli/İstanbul
Telefon: + 0 212 355 73 00
Kayıtlı Elektronik Posta: [email protected]
Mersis No: 0858004439500017